Izdavanje pisma preporuke

Pismo preporuke od strane LAG-a Karašica mogu dobiti dionici koji svoje prijedloge nominiraju na natječaje iz Mjera IPARD programa (Mjera 101, 103, 301 i 302). Evaluaciju projektnih ideja, za koje se traži Pismo potpore LAG-a, prema unaprijed definiranim kriterijima (Tablica 19 u PRILOGU 10 Lokalne razvojne strategije LAG-a Karašica 2013-2014), provodi ured LAG-a, pod koordinacijom voditelja LAG-a.

Evaluator ne može biti i podnositelj zamolbe za pismom potpore, kako bi se izbjegao sukob interesa, što mora biti vidljivo iz zapisnika o evaluaciji. Detaljna procedura izdavanja Pisma potpore obuhvaća zaprimanje prijedloga projekta i zamolbu za potporom (na propisanom obrascu, dostupnom na dnu ovog teksta), dostavljenim pismenim putem (preporučenom pošiljkom s povratnicom ili predano osobno u uredu LAG-a).

Ured LAG-a tada pokreće evaluaciju i procjenu usklađenosti s LRS, prema gore opisanoj proceduri, izrađuje zapisnik o evaluaciji, te saziva sjednicu Upravnog odbora koji, temeljem Statuta LAG-a, donosi konačnu odluku. Voditelj LAG-a podnosi evaluacijsko izvješće Upravnom odboru koji, zatim, donosi konačnu odluku o izdavanju Pisma potpore u roku od maksimalno 15 dana od zaprimanja zamolbe.

Pismo potpore dostavlja se korisniku pismenim putem u 2 originalna primjerka ovjerena od strane osobe ovlaštenje za zastupanje LAG-a, uz potvrdu zaprimanja, a najkasnije 5 dana od donošenja odluke Upravnog odbora.

Za sve dodatne informacije vezane za izdavanje Pisma preporuke obratite se direktno voditelju LAG-a na tel 031/656-200 ili na mail: info@lag-karasica.com

PROJEKTNI OBRAZAC

PRILOG 10 uz LRS LAG Karasica 2013-2014