LRS LAG-a Karašica

LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA LAG-A KARAŠICA 2014.-2020.

LAG Karašica izradila je Lokalnu razvojnu/CLLD strategiju LAG-a prema Pravilniku o provedbi podmjere 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19. „LEADER – CLLD“ iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Strategija je usvojena na tijelima LAG-a i prijavljena na natječaj u okviru podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

Strateški dokument u cijelosti je usklađen s mjerama iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske kojima se planiraju ostvariti strateški ciljevi određeni Strategijom. Sastavni dio Strategije su Akcijski plan za razdoblje 2015. – 2020. s popisom odabranih strateških projekata i projektnih ideja i Komunikacijski plan.

VIZIJA LAG-A KARAŠICA ZA RAZDOBLJE 20104.-2020.

Gospodarski razvijena, socijalno i ekološki osviještena mikroregija LAG Karašica u skladu sa načelima ravnomjernog i održivog razvoja, ugodna za život i odmor.

CILJEVI, PRIORITETI I MJERE

LAG Karašica razmjerno je velik i raznolik prostor, koji pored 13 općina i pripadajućih ruralnih naselja čine i 4 mala grada (Belišće, D. Miholjac, Našice i Valpovo), što na više načina ukazuje na raznolik razvojni potencijal. Pored bogatog industrijskog nasljeđa, područje obiluje prirodnim i kulturnim nasljeđem, ali razvoj ipak najvećim dijelom bazira na poljoprivrednoj proizvodnji, koja čini okosnicu razvoja ovog ruralnog prostora.

Strategija LAG-a za naredno razdoblje velikim je dijelom određena okvirima PRR RH, prilagođena je resursima i potencijalima gospodarskih subjekata, razvojnim planovima i kapacitetima JLS te oplemenjena doprinosom

velikog broja OCD i građana. Sukladno tome, određena su tri osnovna cilja:

1. Konkurentna poljoprivredna proizvodnja
2. Diverzifikacija usluga i poboljšana kvaliteta života
3. Povećana održivost eko sustava

Kod određivanja prioritetnih razvojnih područja i mjera vodilo se računa o usklađenosti sa mjerama iz PRR RH koje najbolje odgovaraju potrebama i potencijalima LAG područja. Temeljem rezultata natječaja za prikupljanje projektnih ideja došlo se do ukupno 112 projektnih ideja, koje su poslužile kao osnova za odabir 10 mjera i tipova operacija.

Kompletnu LRS LAG-a Karašica 2014.-2020. sa prilozima možete preuzeti u nastavku:

LRS LAG-a Karašica 2014.-2020.
PRILOZI LRS LAG-a Karašica 2014.-2020.

LRS LAG-a Karašica 2014.-2020. usklađena je na sjednici Skupštine LAG-a Karašica u veljači 2018. godine te je kao takva odobrena od strane APPRRR dana 26. ožujka 2018. godine.

LRS LAG-KARASICA 2014-2020
PRILOZI LRS LAG KARASICA 2014-2020

Lokalna razvojna strategija LAG-a Karašica 2014.-2020., sukladno potrebama potencijalnih korisnika i dodatnom analizom LAG područja, izmijenjena je na sjednici Skupštine LAG-a Karašica u prosincu 2018. godine te je kao takva odobrena od strane APPRRR dana 5. ožujka 2019. godine.

LAG-KARASICA-LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA2014-2020 -12-2018
LAG-KARASICA-LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA2014-2020-PRILOZI – 12-2018

Lokalna razvojna strategija LAG-a Karašica 2014.-2020., sukladno Odluci o naknadnoj dodjeli sredstava odabranom LAG-u za prijelazno razdoblje 2021. i 2022. godinu, izmijenila je na sjednici Skupštine LAG-a Karašica u rujnu 2021. svoju LRS LAG-a Karašica koju je odobrila Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dana 10. siječnja 2022. godine.

LAG-KARASICA-LOKALNA RAZVOJNA STRATEGIJA2014-2020 -rujan 2021
LAG-KARASICA-LOKALNA-RAZVOJNA-STRATEGIJA2014-2020-PRILOZI- 09-2021