1. IZMJENE 7. LAG NATJEČAJA ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU

12. 9. 2023.

Upravni odbor LAG-a Karašica donio je 12. rujna 2023. godine Odluku o prvoj izmjeni LAG-natječaja za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. “Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz LRS LAG-a Karašica 2014.-2020.

LAG-natječaj se mijenja u sljedećem dijelu:

U točki 4.1. mijenja se krajnji rok za podnošenje prijave projekta sa 15. rujna 2023. godine na 20. listopada 2023. godine.

U ostalim odredbama LAG Natječaj ostaje nepromijenjen.

1. izmjen – LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA- 12.9.2023. čistopis
1. izmjene – LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG KARAŠICA- 12.9.2023. sa TC