17. SJEDNICA SKUPŠTINE LAG-A KARAŠICA

21. 12. 2020.

Predsjednik LAG-a Karašica Josip Miletić, temeljem članka 24. i 32. Statuta Lokalne akcijske grupe Karašica, a povodom ukazane potrebe, saziva:

17. sjednicu Skupštine LAG-a Karašica

Sjednica će se održati elektroničkim putem u vremenu od 21. do 30. prosinca 2020. godine.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

Dnevni red:

1. Izbor Zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i Verifikacijske komisije
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća LAG-a Karašica za 2019. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu, načinu provođenja preraspodjele i uvjetima za izmjene i dopune financijskog plana
4. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2021. godinu, načinu provođenja preraspodjele i uvjetima za izmjene i dopune financijskog plana
5. Donošenje Operativnog (akcijskog) godišnjeg plana rada LAG-a Karašica za 2021. godinu

Svi materijali po točkama Dnevnoga reda dostupni su na poveznicama na kraju ovoga poziva.

Sukladno epidemiološkoj situaciji, a vezano za epidemiju uzrokovanu bolešću COVID-19 Skupština se održava elektroničkim putem temeljem propisanih mjera ograničavanja okupljanja koje je donio Nacionalni stožer civilne zaštite RH.

Molim članove LAG-a Karašica da glasanje po predloženim točkama Dnevnoga reda obave u periodu do 30. prosinca 2020. godine slanjem e-mail poruke na adresu: ivan@lag-karasica.com

Rezultati glasanja biti će objavljeni na Internet stranici LAG-a Karašica.

17. sjednica Skupštine – poziv
TOČKA 1. – radna tijela
TOČKA 2. – Financijsko izvješće za 2019. godinu
TOČKA 3 – Odluka o usvajanju IZMJENA FP 2020
TOČKA 4 – Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021
TOČKA 5. Plan rada za 2021. godinu