OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

09. 8. 2022.

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Učim, radim, pomažem Slavoniji III.“, KLASA: 93-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-21-15 od 26. srpnja 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.1.1.16.0437, od 28. srpnja 2022. godine te odredbi Statuta Lokalne akcijske grupe Karašica, raspisuje se

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

„Učim, radim, pomažem Slavoniji III.“
ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

LAG Karašica, Kralja Petra Krešimira IV. 6B, Valpovo, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Učim, radim, pomažem Slavoniji III.“.

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci (probni rad od 1 mjesec).

Ukupan broj radnica koji se traži: 30 radnica.

Mjesto rada (radna mjesta):

područje: gradova i općina:

Belišće – 5 izvršiteljica,
Donji Miholjac – 5 izvršiteljica
Valpovo – 5 izvršiteljica
Donja Motičina – 2 izvršiteljice
Feričanci – 2 izvršiteljice
Magadenovac – 2 izvršiteljice
Marijanci – 2 izvršiteljice
Petrijevci – 2 izvršiteljice
Podravska Moslavina – 3 izvršiteljice
Viljevo – 2 izvršiteljice 

Opis poslova:

–        dostava namirnica;
–        pripremanje jednostavnih obroka;
–        održavanje čistoće stambenog prostora;
–        pranje i glačanje rublja;
–        ostale usluge u kući i okućnici;
–        pomoć pri oblačenju i svlačenju;
–        briga o higijeni i osobnom izgledu;
–        pomoć u socijalnoj integraciji;
–        posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);
–        pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;
–        pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;
–        i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. rujna 2022. godine do 28. veljače 2023. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

–        nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine i to: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, sve s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (PRIPADNICE JEDNOJ OD GORE NAVEDENIH SKUPINA IMAJU PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU, sukladno bodovnoj tablici),

–        nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

–        zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova žene za pomoć u kući (gerontodomačice) – dokaz (uvjerenje/potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti od strane liječnika obiteljske medicine dostavljaju odabrane kandidatkinje prije potpisivanja ugovora o radu i nije potrebno dostavljati prilikom prijave na oglas

Kriteriji prijema u radni odnos:

Svaka prijava za rad, za pojedino radno mjesto sukladno mjestu rada (koje je pripadnica označila u prijavi), će se bodovati sukladno donjoj tablici.

Tablica bodovanja prijava:

Kriterij Potrebna dokumentacija/dokaz pripadnosti Broj bodova
Žena od 50 godina i više Osobna iskaznica 10
Žena mlađa od 50 godina Osobna iskaznica 5
Osoba s invaliditetom Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom 10
Žrtva trgovanja ljudima Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima 10
Žrtva obiteljskog nasilja Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja 10
Azilantica Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP 10
Žena koja je izašla iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. Rješenje/uvjerenje centa za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji 10
Liječena ovisnica Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama 10
Povratnica s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci Potvrda o otpuštanju 10
Pripadnica romske nacionalne manjine Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini (osobno potpisana) 10
Beskućnica Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenočište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenočište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica 10

Ukoliko dvije prijaviteljice imaju jednak broj bodova za pojedino radno mjesto, sukladno mjestu rada (koje je pripadnica označila u prijavi) prednost ima ona koja je svoju prijavu poslala ranije. Vrijeme prijave je ono kada je prijava zaprimljena u poštanskom uredu gledajući dan, sat, minutu i sekundu slanja prijave na poštanskom žigu (naljepnici) na omotnici prijave. Ukoliko dvije prijave imaju isti broj bodova i isto vrijeme slanja prijave prednost ima prijaviteljica koja je starija (dob se računa na datum prijave na oglas).

Bodovanje se vrši temeljem dokumentacije koja je dostavljena uz prijavu. Naknadan dostava dokumentacije nije moguća kao ni slanje dodatne dokumentacije putem pošte, e-pošte, osobno ili na neki drugi način.

Prijaviteljica je u prijavi obvezna naznačiti (zaokružiti) za koje radno mjesto se javlja na oglas prema mjestu rada. Potrebno je zaokružiti samo jedno radno mjesto, a ukoliko je zaokruženo više radnih mjesta (mjesta rada) takva prijava će se odbaciti. Ukoliko željeno radno mjesto nije označeno smatrat će se da se prijava odnosi na radno mjesto sukladno adresi prebivališta prijaviteljice iz osobne iskaznice.

Dozvoljena je prijava samo na jedno radno mjesto. Ukoliko jedna prijaviteljica pošalje više prijava za različita radna mjesta (prema mjestu rada) uzet će se u obzir samo jedna, ranije poslana prijava.

Uz prijavu na natječaj kandidatkinje trebaju priložiti:

–        Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave (dostupno na Internet stranicama poslodavca)

–        Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti (s datumom izdavanja nakon objave ovog Oglasa),

–        Preslika osobne iskaznice,

–        Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

–        Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe), ukoliko je primjenjivo,

–        Ostala dokumentacija kao dokaz pripadnosti jednoj od ranjivih skupina

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave može se dobiti u LAG-u Karašica, Kralja Petra Krešimira IV. 6B, Valpovo, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti na broj tel: 031/500-842 ili mail: marina.jelic@lag-karasica.com ili goran.banjan@lag-karasica.com 

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 18. kolovoza 2022. godine, isključivo poštom (preporučenom pošiljkom) na adresu:
LAG Karašica
Kralja Petra Krešimira IV. 6B
31550 Valpovo
s naznakom „Prijava na oglas – zaželi faza3“.

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

oglas za posao – zaželi Učim, radim, pomažem Slavoniji III.
prijavnica za posao – zaželi Učim, radim, pomažem Slavoniji III.