OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

15. 9. 2022.

Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Žene za zajednicu“, KLASA: 983-01/22-01/13, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-22-19 od 12. kolovoza 2022. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.1.1.16.0288, od 14. rujna 2022. godine te odredbi Statuta Lokalne akcijske grupe Karašica, raspisuje se

 

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

„Žene za zajednicu“
ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

LAG Karašica, Kralja Petra Krešimira IV. 6B, Valpovo, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „Žena za zajednicu“.

Trajanje radnog odnosa: 6 (šest) mjeseci (probni rad od 1 mjesec).

Ukupan broj radnica koji se traži: 25 radnica.

Mjesto rada (radna mjesta):

Područje – općina:

  1. Petrijevci – 10 izvršiteljica,
  2. Bizovac – 3 izvršiteljice
  3. Punitovci – 3 izvršiteljice
  4. Gorjani – 3 izvršiteljice
  5. Koška – 3 izvršiteljice
  6. Podgorač – 3 izvršiteljice

Opis poslova:

–        dostava namirnica;

–        pripremanje jednostavnih obroka;

–        održavanje čistoće stambenog prostora;

–        pranje i glačanje rublja;

–        ostale usluge u kući i okućnici;

–        pomoć pri oblačenju i svlačenju;

–        briga o higijeni i osobnom izgledu;

–        pomoć u socijalnoj integraciji;

–        posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);

–        pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;

–        pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;

–        i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 1. listopada 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

–        nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na teže zapošljive skupine i to: starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, sve s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (PRIPADNICE JEDNOJ OD GORE NAVEDENIH SKUPINA IMAJU PREDNOST PRI ZAPOŠLJAVANJU),

–        nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

–        zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova žene za pomoć u kući (gerontodomaćice) – dokaz (uvjerenje/potvrda) o zdravstvenoj sposobnosti od strane liječnika obiteljske medicine dostavljaju odabrane kandidatkinje prije potpisivanja ugovora o radu i nije potrebno dostavljati prilikom prijave na oglas

Dokazna dokumentacija pripadnosti ranjivoj skupini:

Ranjive skupine Potrebna dokumentacija/dokaz pripadnosti
Žena od 50 godina i više Osobna iskaznica
Žena mlađa od 50 godina Osobna iskaznica
Osoba s invaliditetom Nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrda o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtva trgovanja ljudima Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtva obiteljskog nasilja Uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantica Odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žena koja je izašla iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. Rješenje/uvjerenje centa za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječena ovisnica Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnica s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci Potvrda o otpuštanju
Pripadnica romske nacionalne manjine Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini (osobno potpisana)
Beskućnica Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz koje je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica

Kandidatkinja je u prijavi obvezna naznačiti (zaokružiti) za koje radno mjesto se javlja na oglas prema mjestu rada. Potrebno je zaokružiti samo jedno radno mjesto, a ukoliko je zaokruženo više radnih mjesta (mjesta rada) takva prijava će se odbaciti. Ukoliko željeno radno mjesto nije označeno smatrat će se da se prijava odnosi na radno mjesto sukladno adresi prebivališta kandidatkinje iz osobne iskaznice.

Dozvoljena je prijava samo na jedno radno mjesto. Ukoliko jedna kandidatkinja pošalje više prijava za različita radna mjesta (prema mjestu rada) uzet će se u obzir samo jedna, ranije poslana prijava.

Uz prijavu na natječaj kandidatkinje trebaju priložiti:

–        Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave (dostupno na Internet stranicama poslodavca)

–        Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti (s datumom izdavanja nakon objave ovog Oglasa),

–        Preslika osobne iskaznice,

–        Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

–        Dokaz o završenoj školi (preslik svjedodžbe), ukoliko je primjenjivo,

–        Ostala dokumentacija kao dokaz pripadnosti jednoj od ranjivih skupina

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave može se dobiti u LAG-u Karašica, Kralja Petra Krešimira IV. 6B, Valpovo, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama LAG-a Karašica www.lag-karasica.com

Sve informacije o oglasu i prijemu u radni odnos mogu se dobiti na broj tel: 031/500-842 ili mail: ivana.zecevic@lag-karasica.com ili beata.rebrina@lag-karasica.com 

 

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 23. rujna 2022. godine, osobnim dolaskom ili poštom na adresu:

LAG Karašica

Kralja Petra Krešimira IV. 6B

31550 Valpovo

s naznakom „Prijava na oglas – zaželi faza3“.

Kandidatkinje čije su prijave pravovremene i potpune biti će obaviještene pisanim i/ili telefonskim putem o vremenu održavanja intervjua temeljem kojeg će biti donesena Odluka o izboru kandidatkinja – Žena za pomoć u kući.

Prijavnica – UP.02.1.1.16.0288

Oglas za zapošljavanje žena – UP.02.1.1.16.0288 (1)