REZULTATI GLASANJA SA 19. SJEDNICE SKUPŠTINE LAG-A KARAŠICA

04. 1. 2022.

19. sjednica Skupštine LAG-a Karašica održana je elektroničkim putem u razdoblju od 21. do 30. prosinca 2021. godine. Od 84 člana LAG-a glasanje je dostavilo njih 46 što čini 55% od ukupnog broja članova te su sve odluke pravovaljane sukladno odredbama Statuta LAG-a Karašica.

Rezultati glasovanja su slijedeći:

1. Izbor Zapisničara, dva ovjerovitelja zapisnika i Verifikacijske komisije – USVOJENO SA 46 GLASOVA „ZA“
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća LAG-a Karašica za 2020. godinu – USVOJENO SA 45 GLASOVA „ZA“ I 1 GLAS „SUZDRŽAN“
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu, načinu provođenja preraspodjele i uvjetima za izmjene i dopune financijskog plana – USVOJENO SA 46 GLASOVA „ZA“
4. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2022. godinu, načinu provođenja preraspodjele i uvjetima za izmjene i dopune financijskog plana – USVOJENO SA 46 GLASOVA „ZA“
5. Donošenje Operativnog (akcijskog) godišnjeg plana rada LAG-a Karašica za 2022. godinu – USVOJENO SA 46 GLASOVA „ZA“
6. Donošenje Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Pannonia – USVOJENO SA 46 GLASOVA „ZA“