SASTAVLJANJE I AŽURIRANJE PLANOVA RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

31. 3. 2017.

LAG Karašica obavještava JLS sa svog područja da je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila, 27. ožujka 2017. godine, drugi Natječaj za provedbu podmjere 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti” – provedba operacije 7.1.1.” Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave”.

Korisnici ove operacije su sve općine te gradovi do 10.000 stanovnika, a potpora iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, između 5.000 – 70.000 EUR-a. Prihvatljivi troškovi su izrada ili izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine ili grada, strateškog razvojnog programa općine ili grada, strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 01. lipnja 2017. do 28. srpnja 2017., a Natječaj i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Važno je i napomenuti da je za prijavu na natječaj potrebna Odluka predstavničkog tijela JLS o izradi dokumenta za koji se traži potpora, a kako će uskoro doći do raspuštanja gradskih i općinskih vijeća, Odluku je potrebno donijeti čim prije.