Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i 70/17), SKUPŠTINA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „KARAŠICA“ na svojoj 11. izvanrednoj sjednici održanoj dana 20. listopada 2017. godine, donijela je:

STATUT
LOKALNE AKCIJSKE GRUPE „KARAŠICA“

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, zastupanju, izgledu pečata udruge, o ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obavezama i odgovornosti, te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, međusobnim pravima i obavezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge, o imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, te načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „KARAŠICA“
Skraćeni naziv udruge je: LAG „KARAŠICA“
Uz naziv na hrvatskom jeziku, udruga može koristiti i naziv preveden na engleski jezik: LOCAL ACTION GROUP „KARAŠICA“.
Sjedište udruge je: Petrijevci, Republike 114.
Odluku o promjeni sjedišta udruge donosi: Skupština Udruge.
Područje djelovanja udruge: naselja na području gradova: Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo te općina: Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina, Punitovci i Viljevo

Članak 3.

Lokalna akcijska grupa „Karašica“ (u daljnjem tekstu: LAG Karašica) je neprofitna pravna osoba, koja pravnu osobnost stječe danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.

Članak 4.

LAG Karašica ima svoj službeni amblem i pečat.
Amblem LAG-a Karašica utvrđuje Upravni odbor.
Pečat LAG-a Karašica je okruglog oblika promjera 30 milimetara, a tekstualno se sastoji od riječi: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA, Petrijevci, Republike 114, ispisano uz rub, te riječi KARAŠICA na promjeru pečata.

Članak 5.

LAG Karašica zastupaju predsjednik i voditelj.

Članak 6.

LAG „Karašica“ može osnivati podružnice u zemlji i inozemstvu. Odluku o osnivanju podružnica donosi Upravni odbor. Podružnice nisu pravne osobe a, u pravilu, se navode u Statutu LAG-a „Karašica“.
Način rada i područje djelatnosti podružnice regulirat će se općim aktom koji donosi Upravni odbor.
LAG „Karašica“ ima slijedeće podružnice:
Podružnica „Našice“ sa sjedištem u Našicama, Trg dr. Franje Tuđmana 7.

CILJEVI I PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, DJELATNOSTI LAG-a KARAŠICA

Članak 7.

LAG Karašica je osnovana u cilju:
• osiguravanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,
• razvijanja sinergije i umrežavanja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,
• višedioničkog planiranja ukupnog razvoja LAG područja,
• iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj,
• dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja,
• jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,
• pripreme LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU,
• brige o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.
LAG Karašica sukladno svojim ciljevima djeluje na području održivog razvoja, demokratske političke kulture, gospodarstva, međunarodne suradnje, socijalne djelatnosti, zaštite okoliša i prirode te kulture i umjetnosti.

Članak 8.

Djelatnosti LAG-a Karašica su:
• izrada lokalne razvojne strategije i integriranog programa razvoja za LAG područje,
• uspostavljanje sustava i razvoj mreže partnera u LAG području,
• briga o napredovanju i edukaciji stručnih timova unutar LAG područja,
• briga o stvaranju stručnih, operativnih, materijalnih i fizičkih preduvjeta za višedioničko planiranje i provedbu razvojnih projekata u LAG području,
• promicanje koncepta održivog razvoja boljom primjenom ruralnih i regionalnih politika EU pristupom „odozdo prema gore“,
• promicanje LEADER pristupa u ruralnim područjima,
• određivanje prioriteta za razvoj poljoprivrede, turizma i drugih djelatnosti u ruralnom prostoru,
• savjetodavna i tehnička potpora u pripremi i izradi projektne dokumentacije subjekata koji djeluju u okviru LAG-a,
• praćenje zakonske regulative i objave javnih natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti i informiranje subjekata koji djeluju u okviru LAG-a o postojećim mogućnostima,
• suradnja s obrazovnim institucijama i nadležnim tijelima radi stručnog obrazovanja svojih članova,
• promicanje saznanja o ruralnom razvoju i važnosti višedioničkog kreiranja javne politike ruralnog razvoja među stanovništvom putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja građana i ostalih zainteresiranih subjekata u LAG,
• razmatranje zakonskih prijedloga koji se odnose na gospodarske aktivnosti u ruralnim područjima te davanje prijedloga za njihovo unapređenje,
• u suradnji s resornim ministarstvima Republike Hrvatske i drugim nadležnim institucijama, aktivno sudjelovanje u unapređenju i promicanju ruralnog poduzetništva i drugih ruralnih programa,
• razmjena iskustava, transfer znanja i rješavanje stručnih pitanja iz područja poljoprivrede, turizma i ruralnog poduzetništva,
• suradnja s ruralnom mrežom, državnim i drugim javnim ustanovama i službama, te područnom (regionalnom) i lokalnom samoupravom,
• suradnja na svim poljima sa srodnim nacionalnim i međunarodnim organizacijama,
• promicanje interesa subjekata koji djeluju u okviru LAG-a na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međudržavnoj razini,
• promicanje udruživanja u udruge, zadruge, proizvođačke organizacije i druge oblike građanskih asocijacija i pružanje stručne pomoći,
• organiziranje stručne izobrazbe članova putem predavanja, prezentacija, izrade i raspodjele stručne literature, edukativnog i promotivnog materijala,
• promicanje zaštite kulturne baštine u svrhu očuvanja materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara i ostalih oblika kulturne baštine,
• promicanje i razvoj volonterstva,
• poticanje i potpora aktivnoj uključenosti građana u društveno korisnim akcijama i volonterstvu te organiziranje razmjene volontera;
• promicanje razvoja socijalnog poduzetništva,
• sudjelovanje u kreiranju razvojnih programa i promicanje inovativne poljoprivrede i ruralnog turizma,
• suradnja sa sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu u području demokratske tranzicije, obrazovanja, smanjenja siromaštva i zaštiti okoliša i prirode te ostale djelatnosti razvojne suradnje,
• promicanje međunarodnog prijateljstva,
• promicanje održivog gospodarskog razvoja putem razvoja društvenog kapitala, održivog turizma i ostalih djelatnosti održivog gospodarskog razvoja,
• promicanje i suradnja u području socijalne pomoći i podrške te socijalnih usluga posebno marginaliziranim skupinama u društvu,
• suradnja i promicanje u području zaštite životinja, očuvanja prirode i zaštite okoliša te energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,
• pružanje potpore svim lokalnim razvojnim dionicima odnosno predstavnicima javnih i privatnih lokalnih socio-ekonoskih interesa koji se bave razvojem lokalne zajednice kroz seminare, radionice, predavanja, individualne konzultacije i slično u cilju razvoja i samoodrživosti,
• izrada, provođenje, nadzor i koordinacija integralnih i drugih razvojnih projekata LAG Karašica na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini;
• vrednovanje i odabir, nadzor i koordinacija projekata koji se provode u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja LAG Karašica;
• organizacija sajmova, izložbi, koncerata, predstava i drugih javnih događanja u lokalnim zajednicama te regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini u svrhu promicanja ruralnog razvoja i primjene načela LEADER/CLLD-a u razvoju lokalnih zajednica;
• organiziranje stručnih skupova, edukacija i razmjene znanja i vještina za sve predstavnike javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa, razvojne dionike ruralnih područja.

NAČIN OSIGURANJA JAVNOSTI DJELOVANJA LAG-a KARAŠICA

Članak 9.

Djelovanje LAG-a Karašica je javno. Javnost LAG-a Karašica ostvaruje se pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova LAG-a Karašica o svim odlukama i drugim važnim pitanjima iz djelovanja LAG-a Karašica. Svi članovi LAG-a Karašica imaju pravo sudjelovati u njezinom radu sukladno odredbama statuta i zakona, te imaju pravo uvida u rad tijela i odluka koje se donose.

ČLANSTVO U LAG-u

Članak 10.

Članstvo u LAG-u Karašica može biti redovito i počasno.
Redoviti članovi LAG-a Karašica mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe (nastavno: kolektivni članovi) te državljani Republike Hrvatske koji pokažu interes da se bave djelatnostima LAG-a Karašica, a koji prihvate Statut LAG-a Karašica.
Redoviti članovi LAG-a Karašica moraju imati sjedište odnosno prebivalište na području djelovanja LAG-a Karašica iz članka 2. stavka 6. ovoga Statuta.
Počasni članovi LAG-a Karašica mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a Karašica.

Članak 11.

Članstvo u LAG-u Karašica je dobrovoljno.
Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor na temelju pristupnice, molbe ili pismenog zahtjeva osobe koja želi postati član LAG Karašica.
Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije tri mjeseca od primitka zahtjeva ili akta iz stavka 2. ovoga članka. U slučaju ne donošenja Odluke u roku od tri mjeseca smatra se da je zahtjev, za članstvom odbijen.
Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Upravni odbor LAG-a Karašica na prijedlog Predsjednika, člana Upravnog odbora ili 20% članova Skupštine.
LAG Karašica vodi registar članova za što je zadužen voditelj LAG-a Karašica. Registar se vodi u elektroničkom obliku i sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB, datumu rođenja (za fizičke osobe), datumu pristupanja LAG Karašica i datumu prestanka članstva u LAG-u Karašica.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Prigovor na odluku Upravnog odbora o primanju ili ne primanju u članstvo podnosi se Upravnom odboru LAG-a Karašica u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe ili prijedloga obaviješten o odluci Upravnog odbora. Upravni odbor o prigovoru odlučuje na svojoj slijedećoj sjednici. Odluka Upravnog odbora je konačna.

Članak 13.

Redoviti članovi LAG-a Karašica plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini godišnjeg iznosa članarine donosi Upravni odbor.
Počasni član ima prava i obveze redovitog člana, osim prava da bira i da bude biran u tijela LAG-a Karašica, te nema obavezu plaćanja članarine.

Članak 14.

Prava i obveze članova su:
• sudjeluju u utvrđivanju zajedničke politike i programa LAG-a Karašica,
• odlučuju o sredstvima i imovini LAG-a Karašica i drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom i drugim aktima,
• dogovaraju i međusobno surađuju radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva,
• sudjeluju u aktivnostima od zajedničkog interesa,
• provode zajednički dogovorene aktivnosti,
• biraju i budu birani u tijela LAG-a Karašica,
• budu redovito i pravodobno obaviješteni o radu LAG-a Karašica i njegovih tijela te financijskom poslovanju LAG-a Karašica,
• plaćaju članarinu,
• čuvaju i promiču ugled LAG-a Karašica te se
• pridržavaju odredbi Statuta i drugih akata LAG-a Karašica.

Članak 15.

Članstvo u LAG-u Karašica prestaje:
• prestankom postojanja LAG-a Karašica,
• prestankom postojanja kolektivnog člana,
• istupanjem izraženim pisanom izjavom člana,
• isključenjem člana te
• smrću.

Članak 16.

Svaki član može istupiti iz članstva LAG-u Karašica prema svom nahođenju.
U slučaju neplaćanja članarine u razdoblju duljem od godinu dana, a bez valjanog razloga, odluku o prestanku članstva ili utvrđivanju opravdanosti neplaćanja članarine donosi Upravni odbor.

Članak 17.

Član može stegovno odgovarati ako grubo povrijedi odredbe ovog Statuta, Program rada i druge akte LAG-a Karašica, ako zloupotrijebi svoje članstvo i ime LAG-a Karašica, ako počini posebno nečasno kazneno djelo te ako u okviru svog profesionalnog djelovanja, u više navrata, grubo prekrši etičke norme pravilnika.
O isključenju iz članstva odlučuje Upravni odbor kvalificiranom većinom.
Protiv odluke stegovnoj odgovornosti i isključenju nezadovoljni član može izjaviti žalbu Skupštini LAG-a Karašica u roku od 30 dana od uručenja pisane odluke o isključenju.
U tijeku žalbenog postupka miruju prava i obveze člana LAG-a Karašica.
Skupština svoju odluku donosi na prvoj idućoj sjednici i takva odluka je konačna.

Članak 18.

LAG Karašica može davati priznanja i pohvale svojim članovima, pojedincima i pravnim osobama za osobitu aktivnost i poseban doprinos u radu LAG-u Karašica.
Upravni odbor može na prijedlog Predsjednika dodijeliti priznanja pojedinim pravnim ili fizičkim osobama za izuzetan doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka LAG-a Karašica.

Članak 19.

LAG Karašica se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 20.

Spor/sukob interesa u LAG-u Karašica postoji kada član smatra da su mu povrijeđena prava određena Statutom, kada se radi o sporu/sukobu interesa između članova LAG-a Karašica, a koji utječe na rad LAG-a Karašica, kada član LAG-a Karašica smatra da je udruga povrijedila statut, odnosno spor/sukob interesa oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga i dr.
Za rješavanje sporova i sukoba interesa nadležan je Upravni odbor.
U slučaju da su interesi člana LAG-a Karašica u suprotnosti s interesom LAG-a Karašica, ili kada osobni interes ovlaštenog/imenovanog predstavnika pravne osobe iz članstva LAG-a Karašica utječe ili može utjecati na nepristran rad u obavljanju djelatnosti LAG-a Karašica posebno vezano za provedbu decentralizirane raspodjele financijskih sredstava iz javnih izvora kojima upravlja LAG Karašica. Član ili njegov ovlašteni/imenovani predstavnik koji se zatekne u sukobu interesa dužan je o tome bez odlaganja obavijestiti Predsjednika LAG-a Karašica te se izuzeti iz daljnjeg rada na djelatnostima u kojima postoji sumnja u sukob interesa.
U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član LAG-a Karašica, može zatražiti mišljenje Upravnog odbora.

UPRAVLJANJE LAG-om KARAŠICA

Članak 21.

LAG-om Karašica upravljaju članovi LAG-a Karašica neposredno odnosno putem svojih predstavnika u tijelima LAG-a Karašica.
Članovi upravljaju neposredno osobnim izjašnjavanjem na sjednicama Skupštine.

A) TIJELA LAG-a KARAŠICA

Članak 22.

Tijela LAG-a Karašica su:
• Skupština
• Upravni odbor
• Predsjednik LAG Karašica
• Dopredsjednici LAG Karašica
• Nadzorni odbor
• Voditelj LAG Karašica

1. Skupština

Članak 23.

Skupština je predstavničko i najviše tijelo upravljanja LAG-om Karašica.
Skupštinu čine svi članovi LAG-a Karašica odnosno ovlašteni ili imenovani zastupnici kolektivnih članova LAG-a Karašica određeni na način utvrđen zakonom odnosno aktima tih organizacija.
Svaki kolektivni član LAG-a Karašica ima jednog zastupnika u Skupštini LAG-a Karašica.
Zastupnici kolektivnih članova LAG-a mogu biti razriješeni dužnosti, ako ih opozove organizacija koja ih je izabrala.
Pojedini zastupnik može u Skupštini LAG-a Karašica zastupati više članova, ako je tako odlučio član prilikom učlanjenja ili kod davanja punomoći o zastupanju.

Članak 24.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri (4) godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik LAG-a Karašica na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži Nadzorni odbor i/ili najmanje 1/3 članova LAG-a Karašica.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata osobe ovlaštene za sazivanje Skupštine, Skupštinu mogu sazvati: predsjednik kojem je istekao mandat (najkasnije 6 mjeseci nakon isteka mandata) ili većina članova Upravnog odbora kojima je istekao mandat (najkasnije 6 mjeseci nakon isteka mandata).

Članak 25.

Skupštinom predsjeda Predsjednik LAG-a Karašica s dopredsjednicima. U odsutnosti Predsjednika i dopredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedati sjednicom.
Na početku sjednice biraju se: zapisničar, dva ovjerovitelja zapisnika i verifikacijska komisija.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi LAG-a Karašica.

Članak 26.

Za donošenje pravovaljanih odluka Skupštini mora prisustvovati natpolovična većina (50% + 1 član) od ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
U slučaju donošenja bilo kakvih odluka u sastavu provedbe decentralizirane raspodjele financijskih sredstava iz javnih izvora kojima upravlja LAG Karašica, Skupština punovažno odlučuje kada niti predstavnici javne vlasti, definirano u skladu s nacionalnim pravilima Republike Hrvatske, niti bilo koja pojedina interesna skupina, ne predstavlja najmanje 50% glasačkih prava, temeljem članka 32. Uredbe (EU) 1303/2013. Takve se Odluke donose natpolovičnom većinom prisutnih članova s pravom glasa, uz uvjet da najmanje 50% glasačkih prava pripada članovima koji ne pripadaju tijelima javne vlasti, temeljem članka 34. Uredbe (EU) 1303/2013.
Odluke Skupštine donose se javnim glasovanjem.
Odluke Skupštine obvezuju tijela i sve članove na njihovo provođenje.

Članak 27.

Skupština LAG-a Karašica obavlja sljedeće poslove:
• donosi Statut i druge opće akte te njihove izmjene i dopune,
• bira, razrješava; predsjednika, tri dopredsjednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora,
• potvrđuje kooptirane članove Upravnog odbora,
• odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
• usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
• usvaja godišnje financijsko izvješće;
• odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovina;
• donosi odluku o statutarnim promjenama;
• odlučuje o žalbama protiv odluke Upravnog odbora o prijedlozima, zahtjevima i predstavkama članova LAG-a Karašica,
• odlučuje o dodijeli priznanja fizičkim i pravnim osobama i članovima,
• odlučuje o prestanku postojanja LAG-a Karašica,
• odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela LAG-a Karašica.

2. Upravni odbor

Članak 28.

Upravni odbor je kolektivno i koordinativno tijelo LAG-a Karašica koji organizira i obavlja tekuće poslove LAG-a Karašica između dvije sjednice Skupštine, te donosi odluke iz svoje nadležnosti.
Upravni Odbor ima najmanje 9, a najviše 21 člana koje iz svog sastava bira Skupština na vrijeme od četiri (4) godine, s tim da mogu biti ponovo izabrani na istu dužnost.
Upravni odbor može sam u svoje članstvo kooptirati određeni broje članova iz sastava Skupštine LAG-a Karašica. Broj kooptiranih članova ne smije biti veći od 1/3 od maksimalno mogućeg broja članova Upravnog odbora. Kooptirane članove mora potvrditi Skupština LAG-a Karašica na prvom narednom zasjedanju.
Predsjednik i tri dopredsjednika LAG-a Karašica članovi su Upravnog odbora po položaju, a predsjednik LAG-a Karašica je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.
Kod izbora članova Upravnog odbora, Skupština brine o odgovarajućoj zastupljenosti
članova LAG-a u njegovom sastavu poštujući pri tome načela zastupljenosti predstavnika javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa na način da predstavnici gospodarskog (trgovačka društva koja nisu u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske i/ili regionalne/područne i/ili lokalne samouprave, zadruge, obrtnici, poljoprivredna gospodarstva) i civilnog sektora (građani, udruge, zaklade, fondacije) moraju imati najmanje 50% zastupljenosti.
Najmanje 20% članova Upravnog odbora moraju biti predstavnici izvršnog ili upravnog tijela jedinica lokalne samouprave kojoj pripadaju naselja sa područja LAG-a Karašica.
Upravni odbor LAG-a Karašica mora sadržavati udio žena sa najmanje 30% zastupljenosti.
Predstavnici javnih i privatnih lokalnih socio-ekonomskih interesa unutar upravnog (izvršnog) tijela korisnika pojedinačno ne smije posjedovati više od 49% glasačkih prava, u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006,
Članak 29.

Izabrani članovi Upravnog odbora zajednički odgovaraju za rad Upravnog odbora
Skupštini LAG-a Karašica, a pojedinačno za svoj rad i rad Upravnog odbora u granicama ovlaštenja i dužnosti koje su im povjerene, Skupštini LAG-a Karašica i Upravnom odboru.
Upravni odbor i svaki njegov član mogu podnijeti ostavku ili biti opozvani prije isteka vremena na koje su birani.
Pojedini član Upravnog odbora i Odbor u cjelini mogu biti opozvani ako:
• ne ispunjavaju ovim Statutom utvrđene obveze,
• postupaju suprotno odredbama ovog Statuta i politici koju je utvrdila Skupština.
Pojedinom članu Upravnog odbora prestaje ova dužnost ako on, odnosno kolektivni član kojeg u Skupštini predstavlja, prestane biti članom LAG-a Karašica.

Članak 30.

Upravni odbor:
• predlaže Skupštini osnove politike sadržane u prijedlozima Statuta, Programa i drugih
akata,
• ako se Skupština ne može pravodobno sastati, privremeno utvrđuje godišnji obračun, koje podnosi na odobrenje Skupštini na prvom narednom
zasjedanju,
• kooptira nove članove Upravnog odbora, pridržavajući se odredbi o broju članova i načinu odabira iz članka 27. ovog Statuta,
• osigurava provođenje akata i politike koje je utvrdila Skupština,
• izvršava financijski plan i raspolaže planiranim sredstvima pri čemu brine o namjeni i
pravilnosti korištenja tih sredstava, te donosi provedbene odluke,
• odlučuje o odabiru projektnih prijedloga u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele financijskih sredstava iz javnih izvora kojima upravlja LAG Karašica;
• usklađuje rad članova LAG-a Karašica i organizira djelovanje LAG-a Karašica u cjelini,
• daje suglasnost na pristupanje novih redovitih članova LAG-u Karašica i odlučuje o prigovorima na istu,
• utvrđuje prestanak postojanja kolektivnog člana LAG-a Karašica u smislu članka 15. stavak 1. alineja 2. te donosi odluku o isključenju članova LAG-a pod uvjetima iz članka 17. stavak 1. ovoga Statuta,
• donosi odluku o visini članarine,
• donosi odluku o osnivanju pravnih osoba u vlasništvu LAG Karašica profitnog ili neprofitnog karaktera sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te ustrojava njihovo djelovanje i rad aktom o osnivanju;
• organizira i usklađuje suradnju s drugim organizacijama,
• odlučuje o osnivanju radnih tijela te imenuje i razrješuje njihove članove,
• imenuje i razrješava članove Povjerenstva za odabir, sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji koji imaju zadaću vrednovanja projektnih prijedloga u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele financijskih sredstava iz javnih izvora kojima upravlja LAG Karašica
• odlučuje o prigovorima zaposlenika, volontera, članova LAG-a Karašica ili nositelja projektnih prijedloga u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja LAG Karašica;
• donosi akte kojima se bliže uređuje dodjela javnih priznanja LAG-a Karašica ustanovljenih odlukom Skupštine,
• uređuje i organizira izradu publikacija i informativnu djelatnost LAG-a Karašica,
• imenuje i razrješuje voditelja LAG-a Karašica,
• utvrđuje organizaciju obavljanja stručnih poslova LAG-a Karašica i u svezi s tim donosi potrebne akte,
• imenuje i razrješava likvidatora LAG-a Karašica.

Članak 31.

Upravni odbor radi i odlučuje na sjednicama.
Upravni odbor zasjeda prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
U slučaju potrebe i/ili žurnog donošenja odluke o pojedinom pitanju Upravni odbor može se održati i putem elektroničke pošte, telefonski ili na neki sličan način, tzv. „e-sjednica“ osim u slučaju kada se donose odluke vezane za provedbu decentralizirane raspodjele financijskih sredstava iz javnih izvora kojima upravlja LAG Karašica.
Upravni odbor saziva predsjednik LAG-a Karašica odnosno osoba koja ga zamjenjuje, po njegovoj odluci, ili kada to zatraži:
• trećina članova Upravnog odbora ili
• Nadzorni odbor.
Upravni odbor odlučuje većinom glasova svojih članova. O poslovnom redu na sjednici
kao i drugim pitanjima postupovne naravi Odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
O isključenju iz članstva i kooptiranju novih članova Upravni odbor odluku donosi dvotrećinskom većinom.
Sjednicom Upravnog odbora predsjeda Predsjednika LAG-a Karašica, a u njegovoj odsutnosti netko od nazočnih dopredsjednika, po njihovom dogovoru.
U slučaju donošenja Odluka u sastavu provedbe decentralizirane raspodjele financijskih sredstava iz javnih izvora kojima upravlja LAG Karašica, Upravni odbor punovažno odlučuje kada niti predstavnici javne vlasti, definirano u skladu s nacionalnim pravilima Republike Hrvatske, niti bilo koja pojedina interesna skupina, ne predstavlja najmanje 50% glasačkih prava, temeljem članka 32. Uredbe (EU) 1303/2013. Takve se Odluke donose natpolovičnom većinom prisutnih članova s pravom glasa, uz uvjet da najmanje 50% glasačkih prava pripada članovima koji ne pripadaju tijelima javne vlasti, temeljem članka 34. Uredbe (EU) 1303/2013.

3. Predsjednik

Članak 32.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik LAG-a Karašica.
Predsjednika LAG-a Karašica bira Skupština LAG-a Karašica na mandat od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora na istu dužnost.
Predsjednik LAG-a Karašica:
• zastupa LAG Karašicu,
• odgovara za zakonitost LAG-a Karašica;
• vodi poslove LAG-a Karašica sukladno odlukama skupštine i Upravnog odbora;
• sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun LAG- a Karašica;
• saziva sjednice Skupštine LAG-a Karašica i predsjeda radom Skupštine,
• predsjeda sjednicama i rukovodi radom Upravnog odbora,
• zajedno s članovima Upravnog odbora utvrđuje Program rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i usvajanje,
• odgovoran je za podnošenje godišnjeg financijskog izvješća;
• brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine i Upravnog odbora,
• upravlja imovinom LAG-a Karašica,
• brine se o upoznavanju javnosti s radom LAG-a Karašica (Skupštine i Upravnog odbora),
• dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
• obavlja i druge poslove određene Statutom i aktima LAG-a Karašica,

Članak 33.

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini LAG-a Karašica.
Predsjednik podnosi Skupštini LAG-a Karašica godišnje izvješće o radu Upravnog odbora.

4. Dopredsjednici

Članak 34.

LAG Karašica ima tri dopredsjednika koje bira Skupština LAG-a Karašica na mandat od 4 godine iz redova članova Skupština LAG-a Karašica, a mogućnošću ponovnog izbora na istu funkciju.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuju dopredsjednici.
Dopredsjednici odgovaraju za svoj rad Upravnom odboru i predsjedniku.

5. Nadzorni odbor

Članak 35.

Nadzorni odbor je tijelo kontrole rada LAG-a Karašica.
Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri člana, koje bira Skupština iz redova članova Skupštine na vrijeme od četiri (4) godine.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova.
Izabrani član u Upravnom odboru ne može biti član Nadzornog odbora. Osobe koje po bilo kojoj osnovi zastupaju LAG Karašicu ne mogu biti članovi Nadzornog odbora.

Članak 36.

Nadzorni odbor ima zadatke i obavlja poslove:
• ocjenjuje izvršenje odredaba Statuta i drugih općih akata LAG-a Karašica,
• nadzire zakonitost financijskog i materijalnog poslovanja i raspolaganja sredstvima LAG-a Karašica,
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština LAG-a Karašica te
• podnosi Skupštini izvještaj o svom radu.

Nadzorni odbor ima pravo i obvezu o uočenim pojavama i svom mišljenju izvijestiti
Skupštinu i Upravni odbor.
Tijelo kome je izvješće upućeno obvezno ga je razmotriti, utvrditi svoje stajalište i
poduzeti mjere na koje je ovlašteno, radi uklanjanja uočenih nedostataka, odnosno predložiti
poduzimanje takovih mjera.
O svom djelovanju i rezultatima nadzora Nadzorni odbor izvještava Skupštinu prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

5. Voditelj

Članak 37.

Voditelj LAG-a Karašica:
• organizira i odgovara za stručno i tehničko pripremanje sjednica tijela LAG-a Karašica;
• organizira izvršavanje odluka Skupštine i Upravnog odbora,
• obavljanje stručnih i tehničkih poslova za potrebe tijela LAG-a Karašica,
• vodi Ured i podružnice LAG-a Karašica i rukovodi Uredom i podružnicama te zaposlenicima LAG-a Karašica;
• voditelj ima i sve zakonom propisane ovlasti osobe ovlaštene za zastupanje LAg-a Karašica;
• obavlja i druge poslove određene Statutom i aktima LAG-a Karašica.
O svom radu i obavljanju stručnih i tehničkih poslova za potrebe LAG-a Karašica voditelj izvještava Upravni odbor na njegov zahtjev, a najmanje jednom godišnje.

Članak 38.

Voditelja LAG-a Karašica imenuje Upravni odbor na vrijeme od četiri (4) godine.
Ista osoba može biti ponovno imenovana na tu dužnost.
Za voditelja može biti imenovana osoba koja je svojim radnim, stručnim i javnim
angažmanom dokazala svoju opredijeljenost za Statutom određene ciljeve LAG-a Karašica, kao i potrebno stručno znanje i sposobnost uspješnog organiziranja i djelotvornog upravljanja organizacijom i koja po tome uživa ugled i povjerenje sredine u kojoj djeluje.

Članak 39.

Za svoje djelovanje voditelj je odgovoran Upravnom odboru.
Voditelj može podnijeti ostavku ili biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.
Voditelj može biti razriješen iz razloga utvrđenih za isključenje člana iz članka 16. stavak 1. ovog Statuta, iz razloga utvrđenih za opoziv člana Upravnog odbora iz članka 28. stavka 3. ovog Statuta ili iz drugih zakonom predviđenih razloga.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINE

Članak 40.

Imovinu LAG-a Karašica čine:
 novčana sredstva,
 pokretne stvari,
 nekretnine,
 druga imovinska prava.
LAG Karašica može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 41.

LAG Karašica stječe imovinu:
 od članarine,
 od dobrovoljnih priloga i darova,
 od dotacija iz proračuna,
 iz međunarodnih i drugih organizacija te
 iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 42.

Financijsko i materijalno poslovanje LAG-a Karašica obavlja se putem žiro-računa u skladu sa zakonskim propisima te se primjenjuju propisi koji se odnose na financijsko i materijalno poslovanje neprofitnih organizacija, a na temelju financijskog plana koji Skupština LAG- a Karašica donosi za svaku kalendarsku godinu.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.

IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA LAG-a KARAŠICA

Članak 43.

Likvidatora LAG-a Karašica bira i opoziva Upravni odbor LAG-a Karašica.
Likvidator zastupa LAG Karašicu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje LAG-a Karašica do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
Likvidator je dužan ispunjavati sve zakonske obveze i poštivati rokove koji su propisani zakonom u slučaju prestanka djelovanja udruge.

PRESTANAK POSTOJANJA LAG-A I POSTUPAK S IMOVINOM

Članak 44.

LAG Karašica prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja LAG-a Karašica temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja LAG-a Karašica dvotrećinskom (2/3) većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine LAG-a Karašica.
U slučaju prestanka postojanja LAG-a Karašica imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno statutu.
LAG Karašica nema pravo imovinu LAG-a Karašica dijeliti svojim osnivačima, članovima LAG-a Karašica, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Statut LAG-a Karašica donosi Skupština većinom glasova nazočnih na Skupštini nakon provedene rasprave.

Članak 46.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština i Upravni odbor LAG-a Karašica.
Tumačenje drugih akata LAG-a daje predsjednik i Upravni odbor LAG-a Karašica.
Ovaj Statut kao sve normativne akte LAG-a potpisuje predsjednik LAG-a Karašica.

Članak 47.

Izrazi koji se u ovom Statutu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i ženske osobe.

Članak 48.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Lokalne akcijske grupe „Karašica“ donesen na sjednici Skupštine dana 07. kolovoza 2015. godine i Izmjene i dopune Statuta Lokalne akcijske grupe „Karašica“ donesene na sjednici Skupštine dana 21. srpnja 2017. godine.

Članak. 49.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja na sjednici Skupštine LAG-a Karašica.

Broj: LAG-2017/42-03
U Belišću, 20. listopada 2017. godine.

Predsjednik LAG-a Karašica:
mr. Krešimir Žagar v.r.