2. LAG NATJEČAJ ZA PROVEDBU MJERE/TIPA OPERACIJE 7.4. “ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI ŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU”

20. 2. 2019.

Lokalna akcijska grupa Karašica objavila je Natječaj za provedbu Mjere/tipa operacije 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Karašica za razdoblje 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG natječaju iznosi 3.950.00,00 kuna gdje najniža vrijednost projekta i javne potpore iznosi 15.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore iznosi 40.000,00 EURA u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi:

a) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. Skupinu, a to je područje grada Našice

b) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. Skupinu, a to su područja: općina: Bizovac, DonjaMotičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Punitovci, Podravska Moslavina i Viljevo i gradova: Belišće, Donji Miholjac i Valpovo .

Kako bi bio prihvatljiv, nositelj projekta mora biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika:

· jedinica lokalne samouprave
· trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
· javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
· udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
· vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
· lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa.

Potencijalni prijavitelji mogu zaključno do 10. svibnja 2019. godine postavljati pitanja za navedeni Natječaj na e-poštu natjecaj@lag-karasica.com te će pitanja s odgovorima biti objavljena na službenoj stranici LAG-a Karašica www.lag-karasica.com.

Informativna radionica za sve potencijalne prijavitelje održati će se:

6. ožujka 2019. godine (srijeda) u Donjem Miholjcu u prostorijama Gradske vijećnice (Vukovarska 1) s početkom u 11:00 sati.

Podnošenje prijava na Natječaj za Mjeru/tip operacije 7.4. traje od 11. ožujka 2019. godine do 10. svibnja 2019. godine.

Tekst natječaja, pripadajuće obrasce i priloge možete preuzeti u nastavku.

LAG_natječaj_TO_7.4._LRS LAG Karašica
Obrazac A. Prijavni obrazac – LAG Karašica
Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore – LAG Karašica
Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta – LAG Karašica
Prilog II – Lista prihvatljivih troškova – LAG Karašica
Prilog III – Opis projekta – LAG Karašica
Prilog III – Radni list (neto-prihod) uz Prilog III-Opis projekta-LAG Karašica
Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave – LAG Karašica
Prilog V – Uputa MZOIE – LAG Karašica
Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza – LAG Karašica
Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi – LAG Karašica
Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave – LAG Karašica
Prilog IX – Pojašnjenje kriterija odabira – LAG Karašica